ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 10% ലാഭത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത്, 350 രൂപ മുതൽ മുടക്കുളള ഒരു ഉൽപ്പന്ന൦ അവർ എന്തുവിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 10% ലാഭത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത്, 350 രൂപ മുതൽ മുടക്കുളള ഒരു ഉൽപ്പന്ന൦ അവർ എന്തുവിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions