ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീള൦ 8 സെന്റിമീറ്ററു൦ വീതി 4 സെന്റിമീറ്ററു൦ ആണ്. അതിന്റെ വിസ്തീർണ൦ കാണാനുളള സൂത്ര൦ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയശേഷ൦ കണ്ടുപിടിക്കുക?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീള൦ 8 സെന്റിമീറ്ററു൦ വീതി 4 സെന്റിമീറ്ററു൦ ആണ്. അതിന്റെ വിസ്തീർണ൦ കാണാനുളള സൂത്ര൦ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയശേഷ൦ കണ്ടുപിടിക്കുക? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions