ഒരു കൂട്ടം സ൦ഖൃകളുടെ തുകയു൦ ശരാശരിയു൦ അറിഞ്ഞാൽ അവയുടെ എണ്ണം കാണുന്നതിനുളള ബന്ധം അക്ഷരഗണിത ഭാഷയിൽ എഴുതുക?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു കൂട്ടം സ൦ഖൃകളുടെ തുകയു൦ ശരാശരിയു൦ അറിഞ്ഞാൽ അവയുടെ എണ്ണം കാണുന്നതിനുളള ബന്ധം അക്ഷരഗണിത ഭാഷയിൽ എഴുതുക? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions