ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? l സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര e സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടിയതിന്റെ മധ്യബിന്ദു. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് m സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ്, l, e, m ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ൦ എന്താണ്?
ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? l സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര e സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടിയതിന്റെ മധ്യബിന്ദു. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് m സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ്, l, e, m ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ൦ എന്താണ്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? l സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര e സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടിയതിന്റെ മധ്യബിന്ദു. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് m സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ്, l, e, m ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ൦ എന്താണ്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.