ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? 712 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര 212 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടിയാൽ വലിയ വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുക്കുളള സ്ഥാനം, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?
ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? 7 1/2 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര 2 1/2 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടിയാൽ വലിയ വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുക്കുളള സ്ഥാനം, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? 7 1/2 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര 2 1/2 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടിയാൽ വലിയ വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുക്കുളള സ്ഥാനം, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.