ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര, 4 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടിയാൽ വലിയ വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുക്കുളള സ്ഥാനം, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?
ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര, 4 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടിയാൽ വലിയ വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുക്കുളള സ്ഥാനം, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചിത്രത്തിൽ AC എന്ന വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് M. AM ന്റെ നീള൦ എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്? 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര, 4 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടിയാൽ വലിയ വരയുടെ ക്രതൃ൦ നടുക്കുളള സ്ഥാനം, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.