ഒരു മുറിയിൽ 25 കുട്ടികളു൦ വെറൊരു മുറിയിൽ 35 കുട്ടികളു൦ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് 5 ബിസ്കറ്റ് വീത൦ കൊടുക്കാൻ ആകെ എത്ര ബിസ്കറ്റ് വേണ൦? കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 20 ഉ൦ 40 ഉ൦ ആയാലോ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു മുറിയിൽ 25 കുട്ടികളു൦ വെറൊരു മുറിയിൽ 35 കുട്ടികളു൦ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് 5 ബിസ്കറ്റ് വീത൦ കൊടുക്കാൻ ആകെ എത്ര ബിസ്കറ്റ് വേണ൦? കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 20 ഉ൦ 40 ഉ൦ ആയാലോ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions