ചുവടെയുള്ള സ൦ഖൃകളെയെല്ലാം അഭൃാജഘടകങ്ങളായി പിരിച്ചെഴുതി, എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയു൦ പട്ടികയായി എഴുതുക. ഓരോന്നിനു൦ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നു൦ എഴുതുക. 72?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചുവടെയുള്ള സ൦ഖൃകളെയെല്ലാം അഭൃാജഘടകങ്ങളായി പിരിച്ചെഴുതി, എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയു൦ പട്ടികയായി എഴുതുക. ഓരോന്നിനു൦ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നു൦ എഴുതുക. 72? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions