ചിത്രത്തിൽ യുണിറ്റ്ക്യൂബുകൾ അടുക്കി വലിയ ഒരു കട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആകെ എത്ര യുണിറ്റ്ക്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ?
ചിത്രത്തിൽ യുണിറ്റ്ക്യൂബുകൾ അടുക്കി വലിയ ഒരു കട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആകെ എത്ര യുണിറ്റ്ക്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചിത്രത്തിൽ യുണിറ്റ്ക്യൂബുകൾ അടുക്കി വലിയ ഒരു കട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആകെ എത്ര യുണിറ്റ്ക്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.