ഒരു വിവാഹപാർട്ടിക്കു വേണ്ടി ഒരു പെട്ടി ഹൽവ വാങ്ങി. ഹൽവയുടെ നീളം 24 സെ.മീ, വീതി 18 സെ.മീ, ഉയരം 16 സെ.മീ. ആണ്. ഹൽവ 4 സെ.മീ നീളവും 3 സെ.മീ വീതിയും 2 സെ.മീ ഉയരവുമുള്ള കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകെ എത്ര കഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു വിവാഹപാർട്ടിക്കു വേണ്ടി ഒരു പെട്ടി ഹൽവ വാങ്ങി. ഹൽവയുടെ നീളം 24 സെ.മീ, വീതി 18 സെ.മീ, ഉയരം 16 സെ.മീ. ആണ്. ഹൽവ 4 സെ.മീ നീളവും 3 സെ.മീ വീതിയും 2 സെ.മീ ഉയരവുമുള്ള കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകെ എത്ര കഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions