10 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളളതും ക്യൂബാകൃതിയുളളതുമായ ഒരു തരം കേക്കു വാങ്ങുന്നതിന് ഒരാൾ ബേക്കറിയിൽ പോയി. അവിടെ 5 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളളതും ക്യൂബാകൃതിയിലുളളതുമായ കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 സെന്റിമീറ്റർ കേക്കിന്റെ അതെ അളവ് കേക്ക് ലഭിക്കാൻ എത്ര 5 സെന്റിമീറ്റർ കേക്കുകൾ അയാൾക്ക് വാങ്ങേണ്ടിവരും?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for 10 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളളതും ക്യൂബാകൃതിയുളളതുമായ ഒരു തരം കേക്കു വാങ്ങുന്നതിന് ഒരാൾ ബേക്കറിയിൽ പോയി. അവിടെ 5 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളളതും ക്യൂബാകൃതിയിലുളളതുമായ കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 സെന്റിമീറ്റർ കേക്കിന്റെ അതെ അളവ് കേക്ക് ലഭിക്കാൻ എത്ര 5 സെന്റിമീറ്റർ കേക്കുകൾ അയാൾക്ക് വാങ്ങേണ്ടിവരും? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions