ഈർന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തടിക്ക് ചതുരക്കട്ടയുടെ ആകൃതിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ നീളം 3 മീറ്റർ, വീതി 30 സെന്റിമീറ്റർ, കനം ( ഉയരം ) 25 സെന്റിമീറ്റർ. ഒരു ക്യൂബിക്ക് മീറ്ററിന് 2500 രൂപ വെച്ച് ഇതിന് എന്ത് വില വരും ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഈർന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തടിക്ക് ചതുരക്കട്ടയുടെ ആകൃതിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ നീളം 3 മീറ്റർ, വീതി 30 സെന്റിമീറ്റർ, കനം ( ഉയരം ) 25 സെന്റിമീറ്റർ. ഒരു ക്യൂബിക്ക് മീറ്ററിന് 2500 രൂപ വെച്ച് ഇതിന് എന്ത് വില വരും ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions