ഒരു ലോറിയുടെ ബോഡിക്ക് 8 മീറ്റർ നീളവും 3 മീറ്റർ വീതിയും 1 മീറ്റർ ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിൽ നിറയെ ചാണകവളമാണ്. മൂടിയില്ലാത്ത ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ടിൻ കൊണ്ട് ഇതിലെ വളം മുഴുവൻ അളന്നാൽ എത്ര ടിൻ വളമുണ്ട്. ഒരു ടിന്നിന് 15 രൂപ വെച്ച് വളത്തിന്റെ ആകെ വിലയെന്ത്? ടിന്നിന്റെ നീളം 20 സെ.മീ. വീതി 10 സെ.മീ. ഉയരം 30 സെ.മീ.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ലോറിയുടെ ബോഡിക്ക് 8 മീറ്റർ നീളവും 3 മീറ്റർ വീതിയും 1 മീറ്റർ ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിൽ നിറയെ ചാണകവളമാണ്. മൂടിയില്ലാത്ത ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ടിൻ കൊണ്ട് ഇതിലെ വളം മുഴുവൻ അളന്നാൽ എത്ര ടിൻ വളമുണ്ട്. ഒരു ടിന്നിന് 15 രൂപ വെച്ച് വളത്തിന്റെ ആകെ വിലയെന്ത്? ടിന്നിന്റെ നീളം 20 സെ.മീ. വീതി 10 സെ.മീ. ഉയരം 30 സെ.മീ. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions