ഒരു കണ്ണാടിപ്പാത്രത്തിന് ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ ആകൃതിയാണ്. അതിന്റെ അകത്തെ നീളം 25 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 16 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്. അതിൽ 3600 മില്ലിലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട്. പാത്രത്തിൽ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുളളത്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു കണ്ണാടിപ്പാത്രത്തിന് ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ ആകൃതിയാണ്. അതിന്റെ അകത്തെ നീളം 25 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 16 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്. അതിൽ 3600 മില്ലിലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട്. പാത്രത്തിൽ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുളളത്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions