ചതുരാകൃതിയിലുളള ഒരു കബോസ്റ്റു കുഴിക്ക് നീളം 3 മീറ്ററും വീതി 2 മീറ്ററും ആഴം 1 മീറ്ററും വേണം.കുഴിയുണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഘനമീറ്റർ മണ്ണ് മാറ്റണം?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചതുരാകൃതിയിലുളള ഒരു കബോസ്റ്റു കുഴിക്ക് നീളം 3 മീറ്ററും വീതി 2 മീറ്ററും ആഴം 1 മീറ്ററും വേണം.കുഴിയുണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഘനമീറ്റർ മണ്ണ് മാറ്റണം? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions