ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ ആകൃതിയുളള ഒരു വാട്ടർടാങ്കിന്റെ അകത്തെ അളവുകൾ 5 മീറ്റർ, 4 മീറ്റർ,3 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ്.ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെളളം കൊളളും?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ ആകൃതിയുളള ഒരു വാട്ടർടാങ്കിന്റെ അകത്തെ അളവുകൾ 5 മീറ്റർ, 4 മീറ്റർ,3 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ്.ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെളളം കൊളളും? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions