അകത്തെ വശങ്ങളുടെ അളവ് 20 സെ.മീ. ഉളള ക്യുബ് ആകൃതിയുളള ഒരു പാത്രത്തിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for അകത്തെ വശങ്ങളുടെ അളവ് 20 സെ.മീ. ഉളള ക്യുബ് ആകൃതിയുളള ഒരു പാത്രത്തിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions