ചില ചതുരക്കട്ടയുടെ അളവുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിട്ടിരിക്കുന്ന അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാമോ?
ചില ചതുരക്കട്ടയുടെ അളവുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിട്ടിരിക്കുന്ന അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാമോ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചില ചതുരക്കട്ടയുടെ അളവുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിട്ടിരിക്കുന്ന അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാമോ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.