420 ഘനസെ.മീ. വ്യാപ്തമുളള ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ നീളം 12 സെ. മീറ്ററും വീതി 5 സെ. മീറ്ററും ആണ്. അതീന്റെ ഉയരമെത്ര?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for 420 ഘനസെ.മീ. വ്യാപ്തമുളള ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ നീളം 12 സെ. മീറ്ററും വീതി 5 സെ. മീറ്ററും ആണ്. അതീന്റെ ഉയരമെത്ര? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions