3 മീറ്റ്ർ നീളവും, 2 മീറ്റർ വീതിയും, 1 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for 3 മീറ്റ്ർ നീളവും, 2 മീറ്റർ വീതിയും, 1 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions