30 സെ.മീ. നീളവും 15 സെ.മീ. വീതിയും 10 സെ.മീ. ഉയരവുമുള്ള ഒരു സിമന്റ് കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കാണുക?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for 30 സെ.മീ. നീളവും 15 സെ.മീ. വീതിയും 10 സെ.മീ. ഉയരവുമുള്ള ഒരു സിമന്റ് കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കാണുക? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions