ക്യുബ് ആകൃതിയുളളതും 10 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളളതുമായ ഒരു കേക്കിന് 20 രൂപയാണ് വില. ഇതേ ആകൃതിയുളളതും 20 സെ.മീ. വശമുളളതുമായ കേക്കിന് 120 രൂപയാണ് വില. ഏത് വാങ്ങുന്നതാണ് ലാഭകരം? എന്തുകൊണ്ട്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ക്യുബ് ആകൃതിയുളളതും 10 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളളതുമായ ഒരു കേക്കിന് 20 രൂപയാണ് വില. ഇതേ ആകൃതിയുളളതും 20 സെ.മീ. വശമുളളതുമായ കേക്കിന് 120 രൂപയാണ് വില. ഏത് വാങ്ങുന്നതാണ് ലാഭകരം? എന്തുകൊണ്ട്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions