12 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളള സമചതുരാകൃതിയായ ഒരു കടലാസിന്റെ നാല് മൂലകളിൽനിന്നും 1 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. ഈ രുപത്തിന്റെ നാല് വശവും 1 സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി മടക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ചതുരപ്പാത്രത്തിന്റെ ഉളളളവ് എത്രയാണ് ? ഓരോ മൂലയിൽനിന്നും 2 സെന്റിമീറ്ററാണ് മുറിച്ച് മാറ്റി മടക്കി പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലോ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for 12 സെന്റിമീറ്റർ വശമുളള സമചതുരാകൃതിയായ ഒരു കടലാസിന്റെ നാല് മൂലകളിൽനിന്നും 1 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. ഈ രുപത്തിന്റെ നാല് വശവും 1 സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി മടക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ചതുരപ്പാത്രത്തിന്റെ ഉളളളവ് എത്രയാണ് ? ഓരോ മൂലയിൽനിന്നും 2 സെന്റിമീറ്ററാണ് മുറിച്ച് മാറ്റി മടക്കി പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലോ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions