212മീറ്റർ നീളവും 1 മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ 10000 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊളളണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കണം?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for 2 1/2 മീറ്റർ നീളവും 1 മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ 10000 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊളളണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കണം? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions