ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുളം നിർമിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു. കുളത്തിന് 20 മീറ്റർ നീളവും 15 മീറ്റർ വീതിയും 2 മീറ്റർ ആഴവുമാണ് നിശ്ചിചത്. ഇതിലെ മണ്ണ് 3 മീറ്റ്ർ നീളവും 2 മീറ്റർ വീതിയും 1 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ലോറികളിൽ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലോറി മണ്ണ് ഉണ്ടാകും?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുളം നിർമിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു. കുളത്തിന് 20 മീറ്റർ നീളവും 15 മീറ്റർ വീതിയും 2 മീറ്റർ ആഴവുമാണ് നിശ്ചിചത്. ഇതിലെ മണ്ണ് 3 മീറ്റ്ർ നീളവും 2 മീറ്റർ വീതിയും 1 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ലോറികളിൽ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലോറി മണ്ണ് ഉണ്ടാകും? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions