അകത്തെ നീളം 80 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 60 സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം 50 സെന്റിമീറ്ററുമായ ഒരു പാത്രത്തിൽ 15 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെളളമുണ്ട്. ഇത് നിറയാൻ ഇനി എത്ര വെളളം കൂടി വേണം ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for അകത്തെ നീളം 80 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 60 സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം 50 സെന്റിമീറ്ററുമായ ഒരു പാത്രത്തിൽ 15 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെളളമുണ്ട്. ഇത് നിറയാൻ ഇനി എത്ര വെളളം കൂടി വേണം ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions