ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അകത്തെ അളവുകൾ 70 സെ.മീ., 80 സെ.മീ.,90 സെ.മീ. വീതമാണ് ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെളളം കൊളളും ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അകത്തെ അളവുകൾ 70 സെ.മീ., 80 സെ.മീ.,90 സെ.മീ. വീതമാണ് ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെളളം കൊളളും ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions