ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടിയുടെ അകത്തെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും 4 സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ്. പെട്ടിയുടെ ഉളളളവ് എത്രയാണ് ? ഈ പെട്ടിയിൽ 2 സെന്റിമീറ്റർ വീതം വശമുളള എത്ര സമചതുരക്കട്ടകൾ അടുക്കിവയ്ക്കാം ?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടിയുടെ അകത്തെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും 4 സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ്. പെട്ടിയുടെ ഉളളളവ് എത്രയാണ് ? ഈ പെട്ടിയിൽ 2 സെന്റിമീറ്റർ വീതം വശമുളള എത്ര സമചതുരക്കട്ടകൾ അടുക്കിവയ്ക്കാം ? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions