ഒരു ചതുരത്തിൽ നാല് കോണുകളുണ്ടല്ലോ ഓരോ കോണു൦ എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ചതുരത്തിൽ നാല് കോണുകളുണ്ടല്ലോ ഓരോ കോണു൦ എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions