ചുറ്റളവ് മൂന്ന് സെ.മീ ആയ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻറെ പരിവൃത്ത ആരം എത്ര?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ചുറ്റളവ് മൂന്ന് സെ.മീ ആയ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻറെ പരിവൃത്ത ആരം എത്ര? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.


Similar Questions