ಇವುಗಳ ಘಟಕ ಸೂತ್ರರಾಶಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ . ZNO ,Na2O,K_2CO_3 ಪರಮಾಣುಗಳು Zn = 65 u, Na = 23u, K = 39u, C = 12u ಮತ್ತು O = 16u

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ಉತ್ತರ

Step by step video & image solution for ಇವುಗಳ ಘಟಕ ಸೂತ್ರರಾಶಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ . ZNO ,Na_2O, K_2CO_3 ಪರಮಾಣುಗಳು Zn = 65 u, Na = 23u, K = 39u, C = 12u ಮತ್ತು O = 16u by Chemistry experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.


ಸಮಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು