ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪತ್ರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ .

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ಉತ್ತರ

Step by step video & image solution for ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪತ್ರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರಣಕೊಡಿ . by Chemistry experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


ಸಮಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು