Home

>

Gujrati

>

વર્ગ 11

>

Physics

>

Chapter

>

ગતિ ના નિયમો

>

આફૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર m_1,...

આફૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર `m_1`, `m_2` અને `m_3` દળના ત્રણ બ્લૉક્સને દળરહિત દોરી વડે બાંધીને તેમને સમક્ષિતિજ લીસી સપાટી પર મૂકેલાં છે. તેમને `T_3 = 40N` બળથી ખેંચવામાં આવે છે. જો `m_1=10 kg`, `m_2 =6 kg` અને `m_3 = 4 kg` હોય, તો તણાવ `T_2` ........ થાય..<br><img src="https://doubtnut-static.s.llnwi.net/static/physics_images/PHX_GUJ_PHY_NEE_QB_XI_P1_U01_C03_E01_211_Q01.png" width="80%">

adfree_icon_web_accordion

Ab Padhai karo bina ads ke

Khareedo DN Pro and dekho sari videos bina kisi ad ki rukaavat ke!

Login if already purchased

Updated On: 27-06-2022

લેખિત જવાબ

20 N40 N10 N32 N

Answer : D

જવાબ

Step by step solution by experts to help you in doubt clearance & scoring excellent marks in exams.

સંબંધિત વિડિઓ

Show More